Vedtægter

Love for Dansk Selskab for Palliativ Medicin

Selskabets navn er Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPaM).

Stk. 2.

Selskabets formål er

 • at samle læger med interesse i palliativ medicin
 • at fremme den lægefaglige uddannelse i palliativ medicin og lægers indsats i palliation inden for det danske sundhedsvæsen
 • at arbejde for at palliativ medicin bliver et selvstændigt lægeligt speciale
 • at fremme forskning nationalt og internationalt inden for området
 • at fremme palliativ medicin på tværs af de lægelige specialer og andre faggrupper

Palliativ medicin er den lægefaglige del af palliativ indsats defineret af WHO:
Den palliative indsats fremmer livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykologisk, social og åndelig art. (WHO 2002)

Selskabet er modstander af eutanasi og finder ikke, at eutanasi er en del af palliativ medicin.

Som ordinære medlemmer kan optages enhver læge, der er medlem af Lægeforeningen.

Stk. 2.
Som passive medlemmer kan optages lægestuderende, der er medlem af Foreningen af Danske Lægestuderende. Passive medlemmer modtager meddelelser fra bestyrelsen og kan deltage i selskabets arrangementer, men kan ikke vælges til bestyrelsen eller udvalg og har ikke stemmeret.

Stk. 3.
Firmaer og andre institutioner kan være passive medlemmer og optages efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 4.
Æresmedlemmer kan optages efter motiveret forslag af bestyrelsen, når der på en generalforsamling er 2/3 af de tilstedeværende, som stemmer for. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer.

Stk. 5.
Indmeldelse og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 6.
Medlemmer, som er yngre læger, kan associeres til undergrupperingen Fraktionen af Yngre Palliatører (FYP).

Stk. 7.
Beslutning om eksklusion af et medlem træffes på generalforsamling, når det er foranmeldt som et punkt på dagsordenen.

Stk. 1.
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Formanden er på valg hvert andet år. Hvert andet år er yderligere 3 medlemmer på valg.

Bestyrelsen kan associere medlemmer med særlige kompetencer for bestyrelsesarbejdet. Associeret medlemskab af bestyrelsen forudsætter ordinært medlemskab af DSPaM. De associerede medlemmer har ikke stemmeret ved bestyrelsens møder.

Faste associerede medlemmer er lægelige professorer i palliativ medicin/palliativ indsats og en repræsentant for Fraktionen af Yngre Palliatører.

Stk. 2.
Valgene sker på den ordinære generalforsamling ved simpel majoritet.

Stk. 3.
Formanden vælges direkte. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig i forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 4.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted.
Har man været medlem af bestyrelsen i mere end 6 år, er man på valg hvert år.

Stk. 5.
For alle valgte gælder, at valgperioden er to år. Hvis den sammenhængende funktionsperiode overstiger 6 år, er valgperioden ét år.

Stk. 6.
Ved formandsvakance i tiden mellem to ordinære generalforsamlinger, konstituerer bestyrelsen et bestyrelsesmedlem som fungerende formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor formandsvalg sker efter reglerne i § 5, stk. 6. Ved vakance blandt bestyrelsens medlemmer i perioden mellem ordinære generalforsamlinger, konstituerer bestyrelsen et medlem i perioden frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges i overensstemmelse med reglerne i § 5, stk. 5.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes 1 gang årligt og finder sted i januar måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Der skal udsendes dagsorden og navne på kandidater til ledige poster i bestyrelsen sammen med generalforsamlingens indkaldelse.
Indkaldelsen udsendes via mail og hjemmesiden.

Stk. 2.
Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra nedsatte udvalg
 4. Forslag til sagers behandling
 5. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 6. Valg af bestyrelse – se § 4
 7. Valg af revisor
 8. Redegørelse for budget
 9. Fastsættelse af kontingent
 10. Eventuel

Stk. 3.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Stk. 4.
Indkomne forslag vedtages ved simpel majoritet.

Stk. 5.
Valg i henhold til generalforsamlingens dagsorden – bortset fra formandsvalget – afgøres ved relativ majoritet. Såfremt der er flere kandidater end der er ledige poster, skal afstemningen ske skriftligt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme til hver ledig post.

Stk. 6.
Forslag til formandsposten kan fremsættes på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. Valget af formand afgøres ved absolut majoritet, dvs. med over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås en sådan majoritet ikke foretages valg mellem de to, der har opnået flest stemmer.

Stk. 7.
Generalforsamlingen kan vælge repræsentanter for selskabet til myndigheder eller selskaber i ind- og udland. Ved særligt hastende opgaver kan bestyrelsen udpege en repræsentant og en suppleant. Udpegningen prøves på førstkommende generalforsamling.

Stk. 8.
Såfremt et flertal i bestyrelsen skønner det, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Når ¼ af medlemmerne skriftligt stiller forslag om indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling skal en sådan indkaldes senest en måned efter og med mindst to ugers varsel. Der skal udsendes dagsorden.

Stk. 9.
Blanke stemmer afgivet i forbindelse med afstemninger og valg, tælles ikke med i opgørelsen af afgivne stemmer.

Kontingent for medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Revisor vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 3.
Forslag om ændring af selskabets vedtægter kan behandles på en generalforsamling, når de er udsendt til medlemmerne samtidig med generalforsamlingens indkaldelse. Til vedtagelse af et forslag kræves, at mindst 1/4 af selskabets medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt 1/4 af medlemmerne ikke er til stede ved generalforsamlingen, hvor et forslag om vedtægtsændring fremsættes, skal der, såfremt ½ af de fremmødte stemmer herfor, indkaldes til en ny generalforsamling inden for 4 uger. På denne træffes afgørelsen ved simpel majoritet.

Stk. 4.
Forslag om ophævelse af foreningen behandles efter de i § 6, stk. 3, anførte retningslinier. Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen afgørelse om organisationens formue.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende Generalforsamling i Dansk Selskab for Palliativ Medicin den 13. juni 2001. Ændret i §§ 2, 3, 4 og 5 på generalforsamling den 19. januar 2011.
Ændret i § 1, stk. 2, § 4, § 4  stk. 5 på generalforsamling 18. januar 2017.

Ændret i §3, (stk. 6 og tilføjelse af stk. 7)  og §4 (stk. 1) på generaforsamling 19.01.2021